Algemene voorwaarden Vintalage

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden (verder te noemen Voorwaarden) zijn van toepassing op alle transacties, die door Vintalage (verder te noemen Verkoper) worden uitgevoerd en zijn altijd van toepassing als deze handelsnaam wordt gebruikt.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval alle overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Wanneer Verkoper. al dan niet stilzwijgend, uit eigener beweging afwijkt van deze Voorwaarden kunnen daar door Koper nimmer rechten aan ontleend worden.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve Verkoper bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verkoper ingeschakelde derden.

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling van Koper door Verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Verkoper dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling mee aan Koper.

Prijzen en betalingen

Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en Verkoper behoudt zich het uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen het moment van bestellen en de uitvoering daarvan is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zij in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzend- en bezorgkosten, eventuele andere belastingen of anderee heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Al onze artikelen zijn margeartikelen. Bij margeartikelen wordt geen BTW vermeld op de factuur en deze is daarmee voor Koper niet aftrekbaar.

Betaling kan contant geschieden bij afhalen of per bank bij verzenden of bezorgen van de gekochte artikelen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Verkoper.

Bij overschrijding van de betaaltermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is Koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Verkoper is Koper € 25,- administratiekosten verschuldigd. Indien Verkoper haar vordering ter incasso uitbesteedt is Koper tevens incassokosten verschuldigd, welke tenmiste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om in plaats daatvan de daadwerkelijk gemaakt buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Indien Koper met enige betaling in gebreke bent is Verkoper gerechtigd (de uitvoering van ) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.

Levering

De door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper niet redelijkerwijs verlangd kan worden de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de koop te ontbinden.

Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van levering voor rekening van de koper.

Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de betaling.

Levering kan plaatsvinden door afhalen, bezorgen of verzenden.

Afhalen dient plaats te vinden binnen drie weken nadat Verkoper heeft aangegeven dat de gekochte artikelen beschikbaar zijn om af te halen.

Bezorgen en verzenden vindt plaats op het afleveradres, dat schriftelijk door Koper aan Verkoper is meegedeeld. Een afleveradres kan geen postbus zijn.

Wij verpakken onze artikelen zeer goed voor verzending. Mocht er echter bij verzending schade ontstaan dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Indien koper de gekochte goederen niet binnen de gestelde termijn afhaalt of anderszins zodanig nalatig is dat levering niet kan plaatsvinden is Koper nalatig. Verkoper neemt de goederen dan voor risico van de koper in opslag. De duur van deze opslag en de hoogte van de door Koper verschuldigde vergoeding wordt door Verkoper bepaald. De Verkoper informeert de Koper over de opslag van de goederen en de condities.

Levering van de goederen binnen de genoemde opslagperiode kan alsnog plaatsvinden, maar uitsluitende tegen betaling van de opslagvergoeding.

Wanneer de goederen door voortdurende nalatigheid van de Koper aan het einde van de genoemde opslagperiode niet zijn geleverd wordt verondersteld dat Koper afstand heeft gedaan van zijn eigendomsrecht en dat Vintalage gerechtigd is de goederen opnieuw te verkopen. Koper heeft geen recht op de opbrengst van deze nieuwe verkoop.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over op de Koper indien deze al hetgene heeft gedaan dat hij op grond van deze overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is.

Herroeping

Indien een Koper, die als particulier artikelen afneemt, om welke reden dan van de aankoop wenst af te zien, heeft Koper het recht de artikelen binnen veertien (14) werkdagen na aanschaf aan Verkoper te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd mits de artikelen in dezelfde conditie zijn als bij verkoop.
Verkoper restitueert in dit geval de aanschafprijs binnen vijf (5) werkdagen. Eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd en eventuele kosten van retourzenden worden niet vergoed.

Conditie en garantie

Verkoper verkoopt artikelen die eerder gebruikt zijn. Deze artikelen kunnen dus sporen van gebruik vertonen. Normale gebruiksporen, die gezien de aard en leeftijd van de artikelen verwacht kunnen worden, kunnen nooit een reden tot reclame zijn.

Koper mag erop vertrouwen dat de omschrijving van de artikelen getrouw is. Indien de artikelen meer dan normale gebruikssporen hebben zal dit in de omschrijving vermeld worden.

Kussens en zittingen van banken en stoelen kunnen geleverd worden met de materialen, zoals die in gebruik waren op het moment van hun originele productie. Het is mogelijk dat deze niet voldoen aan de huidige eigen met betrekking van bijvoorbeeld brandvertraging.

Verlichting wordt in werkende staat geleverd, tenzij in de omschrijving uitdrukkelijk vermeld is dat dit niet het geval is.

Electrische apparaten worden door Verkoper verkocht als verzamelobject. Wanneer Koper deze wil gebruiken in hun oorspronkelijke functie zal hij zelf vast dienen te stellen of de technische staat van de artikelen dit toelaat. Inschakelen van deskundigen hiertoe komt altijd voor rekening van de Koper.

Verkoper is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door het daadwerkelijk gebruik van aangekochte artikelen in hun oorspronkelijke functie.

Reclames en aansprakelijkheid

Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dat niet het geval is dient Koper Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na levering, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Per E-mail wordt ook gezien als schriftelijk.

Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Verkoper de keuze de betreffende artikelen tegen retournering te vervangen dan wel de aanschafprijs te vergoeden.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om naar naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wodt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Verkoper aangerekend kan worden , omdat zij niet aan te wijten is aan haar schulf en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Slotbepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen Koper en Verkoper in strijd mocht zijn met enig toepasselijk recht zal deze bepaling komen te vervallen.
De overige bepalingen van deze Voorwaarden of van de betreffende overeenkomst blijven in een dergelijke situatie van kracht.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

openingstijden

Geopend op afspraak. Maar dan kan wel 7 dagen per week.

 

© 2015 - 2024 vintalage | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel